Algemeen

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door de Buffettenman zijn bevestigd.
2. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW(eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.

Betaling

1. Contante betaling bij levering, via overboeking of op factuur
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is de Buffettenman gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
3. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

Annuleringen

1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
3. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.
4. Indien de Buffettenman door omstandigheden, anders dan overmacht, een opdracht niet (geheel) kan , zal zij zich inspannen om een andere,
naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen.
5. Indien er sprake is van overmacht, dan aanvaardt de Buffettenman geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.

Schade

1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht
3. De Buffettenman stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
4. Barbecues en/of verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

Aansprakelijkheid

1. De Buffettenman is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De Buffettenman.
2.Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is de Buffettenman niet aansprakelijk.
3. Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.
4. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat de Buffettenman toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2 en 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
5. Opdrachtgever wordt ter alle tijden als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van de Buffettenman tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door de Buffettenman of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt de Buffettenman geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart de Buffettenman voor alle aanspraken van derden ter zake.
6. Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt de Buffettenman geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor de Buffettenman en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof
en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
8. De Buffettenman is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
9. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever .

Levering

1. Bestellingen binnen een straal van 5 km worden gratis bezorgd.
3. Bij bestellingen welke verder dan 5 kilometer worden bezorgd, wordt € 0,50 per kilometer berekend.
4. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Optwizel 46 Twijzel).
6. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.
7. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.
Klachten
Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens-en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan de Buffettenman te melden, opdat de Buffettenman de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.
Eigendom goederen

Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.